【MSDN】Windows 11 NI-22H2消费者版、商业版22621.382简体中文、英文版2022年9月初始版官方镜像资源

微软已经在MSDN上正式发布了初始版本的Windows 11 NI-22H2官方的ISO更新镜像,版本号为22621.382,允许订阅的开发者使用这些新功能。

【MSDN】Windows 11 NI-22H2消费者版、商业版22621.382简体中文、英文版2022年9月初始版官方镜像资源

简体中文 - 消费者版
家庭版、家庭单语言版、教育版、专业版、专业教育版、专业工作站版 (6)

文件名: zh-cn_windows_11_consumer_editions_version_22h2_x64_dvd_59cfe6ee.iso
SHA-256: 5D4733AD43EE51B7686B766D1DD691342A8421035E7C9FA0C936B7BABEE0BE4B
文件大小:5.14GB
下载地址:ed2k://|file|zh-cn_windows_11_consumer_editions_version_22h2_x64_dvd_59cfe6ee.iso|5517127680|C48C34A0CF65D363B68295BDD5A89252|/
简体中文 - 商业版
教育版、企业版、专业版、专业教育版、专业工作站版 (5)

文件名: zh-cn_windows_11_business_editions_version_22h2_x64_dvd_914b57a5.iso
SHA-256: D74D24A00F83E77A189BE6BCB2E23FAD5BABC29F576E810C43282CE683F8B048
文件大小:5.05GB
下载地址:ed2k://|file|zh-cn_windows_11_business_editions_version_22h2_x64_dvd_914b57a5.iso|5417975808|5326A6A7D629AE8F6AE00C776CC2B9C5|h=7CYKROQWK2UZWP47CXA77D4WNUCJNAMB|/
English - Consumer
Home, Home N, Home Single Language, Education, Education N, Pro, Pro N, Pro Education, Pro Education N, Pro for Workstations, Pro N for Workstations (11)

文件名: en-us_windows_11_consumer_editions_version_22h2_x64_dvd_e630fafd.iso
SHA-256: 5C69E6F486BC4BDAE91557DE161008458EAA40D40468C34DBBD9078952108D0A
文件大小:5.11GB
下载地址:ed2k://|file|en-us_windows_11_consumer_editions_version_22h2_x64_dvd_e630fafd.iso|5491703808|4CF8871E0CFFBD0474A0B37FD821B6FC|/
English - Business
Education, Education N, Enterprise, Enterprise N, Pro, Pro N, Pro Education, Pro Education N, Pro for Workstations, Pro N for Workstations (10)

文件名:en-us_windows_11_business_editions_version_22h2_x64_dvd_17a08ce3.iso
SHA-256: 6E3A101C6E97D8E68F576DDBCED9BE34CBA949F750DA3C83F7D4791401068C9F
文件大小:5.00GB
下载地址:ed2k://|file|en-us_windows_11_business_editions_version_22h2_x64_dvd_17a08ce3.iso|5369296896|4B1493137998CE64232BCB14F6663BAB|/

原创文章,作者:开心电脑网,如若转载,请注明出处。

(2)
上一篇 2022年8月24日
下一篇 2022年10月20日

相关推荐

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注