【MSDN】Windows 10 21H2消费者版、商业版19044.1889简体中文、英文版2022年8月官方镜像资源

微软已经在MSDN上正式发布了2022年8月的Windows 10 21H2官方的ISO更新镜像,版本号为19044.1889,允许订阅的开发者使用这些新功能。

【MSDN】Windows 10 21H2消费者版、商业版19044.1889简体中文、英文版2022年8月官方镜像资源

简体中文 - 消费者版 
家庭版、家庭单语言版、教育版、专业版、专业教育版、专业工作站版 (6)

文件名:zh-cn_windows_10_consumer_editions_version_21h2_updated_aug_2022_x64_dvd_95d8bf0d.iso
SHA-256: 39BA5B811DA5BD17393A74F3612BC7EC9DB885E8E75C4CA11BDDA6CC5B7DCF81
文件大小:5.62GB
下载地址:ed2k://|file|zh-cn_windows_10_consumer_editions_version_21h2_updated_aug_2022_x64_dvd_95d8bf0d.iso|6036342784|B16D392422160E69A70B4B0D6469455A|/

文件名: zh-cn_windows_10_consumer_editions_version_21h2_updated_aug_2022_x86_dvd_ec176aae.iso
SHA-256: A138B04E25B8A0DE2DDFF0D0BC54DB9D2F8C37FD9B901D1535F940322BB706B6
文件大小:4.03GB 
下载地址:ed2k://|file|zh-cn_windows_10_consumer_editions_version_21h2_updated_aug_2022_x86_dvd_ec176aae.iso|4329039872|52C09D6505481E7805D431818C239FB8|/
简体中文 - 商业版
教育版、企业版、专业版、专业教育版、专业工作站版 (5)

文件名: zh-cn_windows_10_business_editions_version_21h2_updated_aug_2022_x64_dvd_4ca2b84d.iso
SHA-256: 5A5C9CF21B1871D3E9A0D5FFEAF649AE285C68B8AA46CB2F8E730B98D2A152C8
文件大小:5.51GB
下载地址:ed2k://|file|zh-cn_windows_10_business_editions_version_21h2_updated_aug_2022_x64_dvd_4ca2b84d.iso|5918476288|2F2A7ABA1163284291D4E17805059BD1|/

文件名:  zh-cn_windows_10_business_editions_version_21h2_updated_aug_2022_x86_dvd_d565e172.iso
SHA-256: CCBE7637996D90114A3502E54E6A1BFBC5C60CE722DDE26904EB395533762B85
文件大小:3.96GB 
下载地址:ed2k://|file|zh-cn_windows_10_business_editions_version_21h2_updated_aug_2022_x86_dvd_d565e172.iso|4250175488|4B1DA7A08582CEE7ECB2525E633CE37B|/
English - Consumer
Home, Home N, Home Single Language, Education, Education N, Pro, Pro N, Pro Education, Pro Education N, Pro for Workstations, Pro N for Workstations (11)

文件名: en-us_windows_10_consumer_editions_version_21h2_updated_aug_2022_x64_dvd_1ab37ead.iso
SHA-256: 5517E3DBAFD35A4A75C2E73E2D8BD5A48386E5BE868775D1C4C431A2C47A16E5
文件大小:5.65GB
下载地址:ed2k://|file|en-us_windows_10_consumer_editions_version_21h2_updated_aug_2022_x64_dvd_1ab37ead.iso|6063173632|D4F47DF2557A9ED026A60036857170AC|/

文件名: en-us_windows_10_consumer_editions_version_21h2_updated_aug_2022_x86_dvd_aeb62279.iso
SHA-256: B00BC42E61568B4354F7C4D7C6F4B3673D4E2532797089E0679D72B4B1C0518B
文件大小:3.98GB
下载地址:ed2k://|file|en-us_windows_10_consumer_editions_version_21h2_updated_aug_2022_x86_dvd_aeb62279.iso|4276770816|3F8741EE95CA8D9CA21485591F313CA6|/
English - Business
Education, Education N, Enterprise, Enterprise N, Pro, Pro N, Pro Education, Pro Education N, Pro for Workstations, Pro N for Workstations (10)

文件名: en-us_windows_10_business_editions_version_21h2_updated_aug_2022_x64_dvd_559cef4e.iso
SHA-256: 504B97E7BAEBFB13A33F96D4F26E2C0798E5F281EC58B69705F8330309B5A781
文件大小:5.51GB
下载地址:ed2k://|file|en-us_windows_10_business_editions_version_21h2_updated_aug_2022_x64_dvd_559cef4e.iso|5918662656|8D12E57C124F3C9664CE9B0D8A451187|/

文件名: en-us_windows_10_business_editions_version_21h2_updated_aug_2022_x86_dvd_1ddf811c.iso
SHA-256: 317B77750F882E3D1575189129E45804E93864B097E14985CC865A4942A11A3C
文件大小:3.9GB
下载地址:ed2k://|file|en-us_windows_10_business_editions_version_21h2_updated_aug_2022_x86_dvd_1ddf811c.iso|4183437312|742B8F7007718CC5591AF60CDDC6E311|/

原创文章,作者:开心电脑网,如若转载,请注明出处。

(0)
上一篇 2022年5月5日
下一篇 2022年8月24日

相关推荐

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注