vlmcsd搭建的KMS服务器官方激活教程(新增Server 2019、Office 2019)

vlmcsd搭建的KMS服务器官方激活教程(新增Server 2019、Office 2019)

本次更新,增加Windows Server 2019

Microsoft KMS Activation

Usage

Start a Command Prompt as an Administrator.

Windows

slmgr.vbs -ipk W269N-WFGWX-YVC9B-4J6C9-T83GX
slmgr.vbs -skms kms.srv.crsoo.com
slmgr.vbs -ato

Office

cd C:\Program Files\Microsoft Office\Office15
cscript ospp.vbs /inpkey:YC7DK-G2NP3-2QQC3-J6H88-GVGXT
cscript ospp.vbs /sethst:kms.srv.crsoo.com
cscript ospp.vbs /act

GVLKs

Authoritative source on Microsoft’s TechNet

Windows 10

| Operating system edition | KMS Client Setup Key | | ——————————— | —————————– | | Windows 10 Core | TX9XD-98N7V-6WMQ6-BX7FG-H8Q99 | | Windows 10 Core N | 3KHY7-WNT83-DGQKR-F7HPR-844BM | | Windows 10 Core Country Specific | PVMJN-6DFY6-9CCP6-7BKTT-D3WVR | | Windows 10 Core Single Language | 7HNRX-D7KGG-3K4RQ-4WPJ4-YTDFH | | Windows 10 Professional | W269N-WFGWX-YVC9B-4J6C9-T83GX | | Windows 10 Professional N | MH37W-N47XK-V7XM9-C7227-GCQG9 | | Windows 10 Enterprise | NPPR9-FWDCX-D2C8J-H872K-2YT43 | | Windows 10 Enterprise N | DPH2V-TTNVB-4X9Q3-TJR4H-KHJW4 | | Windows 10 Education | NW6C2-QMPVW-D7KKK-3GKT6-VCFB2 | | Windows 10 Education N | 2WH4N-8QGBV-H22JP-CT43Q-MDWWJ | | Windows 10 Enterprise 2015 LTSB | WNMTR-4C88C-JK8YV-HQ7T2-76DF9 | | Windows 10 Enterprise 2015 LTSB N | 2F77B-TNFGY-69QQF-B8YKP-D69TJ | | Windows 10 Enterprise 2016 LTSB | DCPHK-NFMTC-H88MJ-PFHPY-QJ4BJ | | Windows 10 Enterprise 2016 LTSB N | QFFDN-GRT3P-VKWWX-X7T3R-8B639 |

Windows 8 / 8.1

| Operating system edition | KMS Client Setup Key | | —————————————– | —————————– | | Windows 8 Professional | NG4HW-VH26C-733KW-K6F98-J8CK4 | | Windows 8 Professional N | XCVCF-2NXM9-723PB-MHCB7-2RYQQ | | Windows 8 Enterprise | 32JNW-9KQ84-P47T8-D8GGY-CWCK7 | | Windows 8 Enterprise N | JMNMF-RHW7P-DMY6X-RF3DR-X2BQT | | Windows Embedded 8 Industry Professional | RYXVT-BNQG7-VD29F-DBMRY-HT73M | | Windows Embedded 8 Industry Enterprise | NKB3R-R2F8T-3XCDP-7Q2KW-XWYQ2 | | Windows 8.1 Professional | GCRJD-8NW9H-F2CDX-CCM8D-9D6T9 | | Windows 8.1 Professional N | HMCNV-VVBFX-7HMBH-CTY9B-B4FXY | | Windows 8.1 Enterprise | MHF9N-XY6XB-WVXMC-BTDCT-MKKG7 | | Windows 8.1 Enterprise N | TT4HM-HN7YT-62K67-RGRQJ-JFFXW | | Windows Embedded 8.1 Industry Pro | NMMPB-38DD4-R2823-62W8D-VXKJB | | Windows Embedded 8.1 Industry Enterprise | FNFKF-PWTVT-9RC8H-32HB2-JB34X |

Windows 7

| Operating system edition | KMS Client Setup Key | | ————————- | —————————– | | Windows 7 Professional | FJ82H-XT6CR-J8D7P-XQJJ2-GPDD4 | | Windows 7 Professional N | MRPKT-YTG23-K7D7T-X2JMM-QY7MG | | Windows 7 Professional E | W82YF-2Q76Y-63HXB-FGJG9-GF7QX | | Windows 7 Enterprise | 33PXH-7Y6KF-2VJC9-XBBR8-HVTHH | | Windows 7 Enterprise N | YDRBP-3D83W-TY26F-D46B2-XCKRJ | | Windows 7 Enterprise E | C29WB-22CC8-VJ326-GHFJW-H9DH4 |

Windows Server 2019

| Operating system edition | KMS Client Setup Key | | —————————————– | —————————– | | Windows Server 2019 Datacenter |WMDGN-G9PQG-XVVXX-R3X43-63DFG | | Windows Server 2019 Standard | N69G4-B89J2-4G8F4-WWYCC-J464C ||Windows Server 2019 Essentials|| WVDHN-86M7X-466P6-VHXV7-YY726|

Windows Server 2016

| Operating system edition | KMS Client Setup Key | | —————————————– | —————————– | | Windows Server 2016 Datacenter | CB7KF-BWN84-R7R2Y-793K2-8XDDG | | Windows Server 2016 Standard | WC2BQ-8NRM3-FDDYY-2BFGV-KHKQY | | Windows Server 2016 Essentials | JCKRF-N37P4-C2D82-9YXRT-4M63B |

Windows Server 2012

| Operating system edition | KMS Client Setup Key | | —————————————– | —————————– | | Windows Server 2012 | BN3D2-R7TKB-3YPBD-8DRP2-27GG4 | | Windows Server 2012 N | 8N2M2-HWPGY-7PGT9-HGDD8-GVGGY | | Windows Server 2012 Single Language | 2WN2H-YGCQR-KFX6K-CD6TF-84YXQ | | Windows Server 2012 Country Specific | 4K36P-JN4VD-GDC6V-KDT89-DYFKP | | Windows Server 2012 Server Standard | XC9B7-NBPP2-83J2H-RHMBY-92BT4 | | Windows Server 2012 MultiPoint Standard | HM7DN-YVMH3-46JC3-XYTG7-CYQJJ | | Windows Server 2012 MultiPoint Premium | XNH6W-2V9GX-RGJ4K-Y8X6F-QGJ2G | | Windows Server 2012 Datacenter | 48HP8-DN98B-MYWDG-T2DCC-8W83P | | Windows Server 2012 R2 Server Standard | D2N9P-3P6X9-2R39C-7RTCD-MDVJX | | Windows Server 2012 R2 Datacenter | W3GGN-FT8W3-Y4M27-J84CP-Q3VJ9 | | Windows Server 2012 R2 Essentials | KNC87-3J2TX-XB4WP-VCPJV-M4FWM |

Windows Server 2008

| Operating system edition | KMS Client Setup Key | | ————————————————- | —————————– | | Windows Server 2008 Web | WYR28-R7TFJ-3X2YQ-YCY4H-M249D | | Windows Server 2008 Standard | TM24T-X9RMF-VWXK6-X8JC9-BFGM2 | | Windows Server 2008 Standard without Hyper-V | W7VD6-7JFBR-RX26B-YKQ3Y-6FFFJ | | Windows Server 2008 Enterprise | YQGMW-MPWTJ-34KDK-48M3W-X4Q6V | | Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V | 39BXF-X8Q23-P2WWT-38T2F-G3FPG | | Windows Server 2008 HPC | RCTX3-KWVHP-BR6TB-RB6DM-6X7HP | | Windows Server 2008 Datacenter | 7M67G-PC374-GR742-YH8V4-TCBY3 | | Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V | 22XQ2-VRXRG-P8D42-K34TD-G3QQC | | Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems | 4DWFP-JF3DJ-B7DTH-78FJB-PDRHK | | Windows Server 2008 R2 Web | 6TPJF-RBVHG-WBW2R-86QPH-6RTM4 | | Windows Server 2008 R2 HPC edition | TT8MH-CG224-D3D7Q-498W2-9QCTX | | Windows Server 2008 R2 Standard | YC6KT-GKW9T-YTKYR-T4X34-R7VHC | | Windows Server 2008 R2 Enterprise | 489J6-VHDMP-X63PK-3K798-CPX3Y | | Windows Server 2008 R2 Datacenter | 74YFP-3QFB3-KQT8W-PMXWJ-7M648 | | Windows Server 2008 R2 for Itanium-based Systems | GT63C-RJFQ3-4GMB6-BRFB9-CB83V |

Office 2019

| Product | GVLK | | —————————– | —————————– | | Office Professional Plus 2019 | NMMKJ-6RK4F-KMJVX-8D9MJ-6MWKP | | Office Standard 2019 | 6NWWJ-YQWMR-QKGCB-6TMB3-9D9HK | | Project Professional 2019 | B4NPR-3FKK7-T2MBV-FRQ4W-PKD2B | | Project Standard 2019 | C4F7P-NCP8C-6CQPT-MQHV9-JXD2M | | Visio Professional 2019 | 9BGNQ-K37YR-RQHF2-38RQ3-7VCBB | | Visio Standard 2019 | 7TQNQ-K3YQQ-3PFH7-CCPPM-X4VQ2 | | Access 2019 | 9N9PT-27V4Y-VJ2PD-YXFMF-YTFQT | | Excel 2019 | TMJWT-YYNMB-3BKTF-644FC-RVXBD | | Outlook 2019 | 7HD7K-N4PVK-BHBCQ-YWQRW-XW4VK | | PowerPoint 2019 | RRNCX-C64HY-W2MM7-MCH9G-TJHMQ | | Publisher 2019 | G2KWX-3NW6P-PY93R-JXK2T-C9Y9V | | Skype for Business 2019 | NCJ33-JHBBY-HTK98-MYCV8-HMKHJ | | Word 2019 | PBX3G-NWMT6-Q7XBW-PYJGG-WXD33 |

Office 2016

| Product | GVLK | | —————————– | —————————– | | Office Professional Plus 2016 | XQNVK-8JYDB-WJ9W3-YJ8YR-WFG99 | | Office Standard 2016 | JNRGM-WHDWX-FJJG3-K47QV-DRTFM | | Project Professional 2016 | YG9NW-3K39V-2T3HJ-93F3Q-G83KT | | Project Standard 2016 | GNFHQ-F6YQM-KQDGJ-327XX-KQBVC | | Visio Professional 2016 | PD3PC-RHNGV-FXJ29-8JK7D-RJRJK | | Visio Standard 2016 | 7WHWN-4T7MP-G96JF-G33KR-W8GF4 | | Access 2016 | GNH9Y-D2J4T-FJHGG-QRVH7-QPFDW | | Excel 2016 | 9C2PK-NWTVB-JMPW8-BFT28-7FTBF | | OneNote 2016 | DR92N-9HTF2-97XKM-XW2WJ-XW3J6 | | Outlook 2016 | R69KK-NTPKF-7M3Q4-QYBHW-6MT9B | | PowerPoint 2016 | J7MQP-HNJ4Y-WJ7YM-PFYGF-BY6C6 | | Publisher 2016 | F47MM-N3XJP-TQXJ9-BP99D-8K837 | | Skype for Business 2016 | 869NQ-FJ69K-466HW-QYCP2-DDBV6 | | Word 2016 | WXY84-JN2Q9-RBCCQ-3Q3J3-3PFJ6 |

Office 2013

| Product | GVLK | | —————————– | —————————– | | Office 2013 Professional Plus | YC7DK-G2NP3-2QQC3-J6H88-GVGXT | | Office 2013 Standard | KBKQT-2NMXY-JJWGP-M62JB-92CD4 | | Project 2013 Professional | FN8TT-7WMH6-2D4X9-M337T-2342K | | Project 2013 Standard | 6NTH3-CW976-3G3Y2-JK3TX-8QHTT | | Visio 2013 Professional | C2FG9-N6J68-H8BTJ-BW3QX-RM3B3 | | Visio 2013 Standard | J484Y-4NKBF-W2HMG-DBMJC-PGWR7 | | Access 2013 | NG2JY-H4JBT-HQXYP-78QH9-4JM2D | | Excel 2013 | VGPNG-Y7HQW-9RHP7-TKPV3-BG7GB | | InfoPath 2013 | DKT8B-N7VXH-D963P-Q4PHY-F8894 | | Lync 2013 | 2MG3G-3BNTT-3MFW9-KDQW3-TCK7R | | OneNote 2013 | TGN6P-8MMBC-37P2F-XHXXK-P34VW | | Outlook 2013 | QPN8Q-BJBTJ-334K3-93TGY-2PMBT | | PowerPoint 2013 | 4NT99-8RJFH-Q2VDH-KYG2C-4RD4F | | Publisher 2013 | PN2WF-29XG2-T9HJ7-JQPJR-FCXK4 | | Word 2013 | 6Q7VD-NX8JD-WJ2VH-88V73-4GBJ7 |

Office 2010

| Product | GVLK | | —————————– | —————————– | | Office Professional Plus 2010 | VYBBJ-TRJPB-QFQRF-QFT4D-H3GVB | | Office Standard 2010 | V7QKV-4XVVR-XYV4D-F7DFM-8R6BM | | Access 2010 | V7Y44-9T38C-R2VJK-666HK-T7DDX | | Excel 2010 | H62QG-HXVKF-PP4HP-66KMR-CW9BM | | SharePoint Workspace 2010 | QYYW6-QP4CB-MBV6G-HYMCJ-4T3J4 | | InfoPath 2010 | K96W8-67RPQ-62T9Y-J8FQJ-BT37T | | OneNote 2010 | Q4Y4M-RHWJM-PY37F-MTKWH-D3XHX | | Outlook 2010 | 7YDC2-CWM8M-RRTJC-8MDVC-X3DWQ | | PowerPoint 2010 | RC8FX-88JRY-3PF7C-X8P67-P4VTT | | Project Professional 2010 | YGX6F-PGV49-PGW3J-9BTGG-VHKC6 | | Project Standard 2010 | 4HP3K-88W3F-W2K3D-6677X-F9PGB | | Publisher 2010 | BFK7F-9MYHM-V68C7-DRQ66-83YTP | | Word 2010 | HVHB3-C6FV7-KQX9W-YQG79-CRY7T | | Visio Standard 2010 | 767HD-QGMWX-8QTDB-9G3R2-KHFGJ | | Visio Professional 2010 | 7MCW8-VRQVK-G677T-PDJCM-Q8TCP | | Visio Premium 2010 | D9DWC-HPYVV-JGF4P-BTWQB-WX8BJ |

原创文章,作者:开心电脑网,如若转载,请注明出处。

(2)
上一篇 2018年10月4日
下一篇 2018年10月6日

相关推荐

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注